Producenci
Promocje
ZWROTY I REKLAMACJE

1.  Zgodnie z prawem , Kupujący ma prawo dostąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu. Nie ma przy tym obowiązku podawania przyczyny rezygnacji z zamówienia. Przy rezygnacji z zamówienia kupujący ma obowiązek odesłać zakupiony towar na własny koszt w terminie do 14 dni od dnia złożenia pisemnej rezygnacji dołączając dowód zakupu towaru. MJ Cosmetics Center ma obowiązek niezwłocznie i  nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy dokonać zwrotu na rzecz Klienta wszystkich dokonanych przez niego płatności. 

2. Reklamacja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i wad powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania. W przypadku reklamacji należy odesłać towar na adres naszej firmy. Wraz z reklamowanym towarem należy wysłać dowód zakupu oraz opis powstałej usterki lub wady. Reklamacja jest realizowana w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. W chwili odbioru kupujący powinien sprawdzić czy przesyłka nie została uszkodzona w czasie trwania transportu.

3. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

3.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres MJ Cosmetics Center, 82-300 Elbląg ul. Pestalozziego 6 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: paznokcie84@o2.pl

 

3.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

3.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.). 

GWARANT odpowiada za wady fizyczne rzeczy stwierdzone w okresie gwarancyjnym, jeżeli wady te powstały z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej. Gwarancji nie podlegają: a) przewody zasilające, b) przewody komunikacyjne, c) grzałki elektryczne, termostaty, d) produkty zalane płynami e) uszkodzenia mechaniczne, f) uszkodzenia powstałe na skutek zapylenia, g)usterki powstałe na skutek niewłaściwej konserwacji (wszystkich mebli tapicerowanych nie należy czyścić/konserwować prepratami zawierającymi alkohol), h) produkty w których stwierdzono ingerencję osób trzecich, i) towary z uszkodzoną plombą fabryczną, j) towary z zatartym lub usuniętym numerem fabrycznym w stopniu uniemożliwiającym identyfikację numeru, k) przegrzania urządzenia na skutek zbyt długiej pracy, l) elementy zużywające się (sprzęgła, filtry, łożyska, wrzeciona, komutatory, szczotki, bezpieczniki, żarówki, uszczelki), m) urządzenia uszkodzone na skutek przepięcia lub przeciążenia sieci elektrycznej. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do sprzedaży konsumenckiej.

W celu realizacji uprawnień z gwarancji uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć towar do siedziby GWARANTA lub do autoryzowanego serwisu wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym. Koszty dostarczenia towaru nabytego w ramach prowadzenia działalności gospodarczej ponosi uprawniony z gwarancji. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany do odpowiedniego opakowania towaru w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniami, a także do odpowiedniego wydania reklamowanego towaru, w sytuacji gdy jego odbioru dokonuje GWARANT lub inny podmiot działający w jego imieniu.

Podstawą uznania reklamacji w ramach gwarancji jest prawidłowo wypełniona przez sprzedawcę karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu towaru.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno także zawierać: a) dokładny opis usterki oraz okoliczności stwierdzenia usterki, b) dane osobowe i adres uprawnionego z gwarancji.

Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych, które umożliwiałyby prawidłowe rozpatrzenie reklamacji, GWARANT wezwie uprawnionego z gwarancji do uzupełnienia zgłoszenia w terminie nie krótszym niż 7 dni. Termin realizacji przez GWARANTA obowiązków z gwarancji rozpoczyna bieg od dnia uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego przez uprawnionego z gwarancji.

Towar dostarczony przez uprawnionego z gwarancji powinien być czysty oraz w stanie pozwalającym na rozpatrzenie reklamacji. W przypadku dostarczenia towaru zabrudzonego gwarancja zostanie rozpatrzona po uprzednim wyczyszczeniu towaru na koszt uprawnionego z gwarancji po uprzednim uzyskaniu zgody uprawnionego z gwarancji. Termin do wykonania obowiązków z gwarancji rozpoczyna wówczas bieg od dnia wyczyszczania towaru. W razie odmowy wyrażenia przez uprawnionego z gwarancji zgody na wyczyszczenie towaru przez GWARANTA, towar zostanie odesłany na koszt uprawnionego z gwarancji.

GWARANT jest zobowiązany wykonać obowiązki wynikające z niniejszej gwarancji niezwłocznie od dnia dostarczenia mu towaru przez uprawnionego z gwarancji. Za datę wykonania obowiązków z gwarancji uznaje się dzień powiadomienia uprawnionego z gwarancji o realizacji tych obowiązków.

W razie bezzasadności żądania uprawnionego z gwarancji GWARANT powiadomi go, w terminie wskazanym w pkt 14, o odmowie wykonania naprawy gwarancyjnej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl